PL  |  EN
logo KOMPLEKSOWA OBSŁUGA E-DOKUMENTÓW

Regulamin

Dokument ten zwany Regulaminem jest umową prawną pomiędzy Tobą dalej zwanym Użytkownikiem a właścicielem systemu GreenMail24.pl firmą

GREENPOST Sp. z o.o.  Poprzez używanie Systemu GreenMail24.pl zgadzasz się na zaproponowane warunki tej umowy. Ta umowa może być zmieniana lub uaktualniana bez powiadomienia Użytkownika.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się ze stroną Regulaminu regularnie.


1. DEFINICJE

GreenPost  - GREENPOST Sp. z o.o., 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000332476, NIP 894 297 94 88.

GreenMail24.pl - serwis WWW  należący i prowadzony  przez GreenPost  w celu udostępnienia swoim klientom dostępu do informacji oraz świadczenia usług.

System – miejsce, w którym świadczone są usługi.

Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, dzięki  której zostało utworzone dla niego Konto i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez GreenPost w ramach serwisu GreenMail24.pl.

Konto - wydzielony dla Użytkownika przez GreenPost pod unikalną nazwą (login) obszar serwisu pozwalający mu na korzystanie z usług świadczonych na jego rzecz przez GreenPost oraz do gromadzenia informacji o jego działaniach oraz należnościach.

Strefa odbiorcza - obszar systemu przygotowany dla odbiorców wiadomości w celu zapoznania się z przesłanymi dokumentami.  Obszar tez zawiera mechanizm weryfikacyjny zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do informacji. W każdej wiadomości znajduje się link, który otwiera podgląd kopii dokumentu w specjalnie do tego przygotowanej strefie systemu oraz kod odbiorczy.

Kod odbiorczy - Ciąg znaków wymagany przy autoryzacji w strefie odbiorczej.

Adresat - osoba, firma lub instytucja, do której za pomocą systemu GreenMail24.pl zostało wysłana celowo wiadomość - odbiorca końcowy. Lista adresatów jest wprowadzana do systemu przez Użytkowników.

Rejestracja - Procedura zakładania Konta.

ASP (Application Service Providing) - typ systemu informatycznego charakteryzujący się tym, że zarówno aplikacja, jak i wszystkie komponenty potrzebne do jej funkcjonowania znajdują się na serwerze internetowym, a co za tym idzie wszyscy Użytkownicy mają do niego dostęp za pośrednictwem Internetu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach.

Abonament - forma rozliczenia dostępu do usług wymagająca podpisania oddzielnej umowy.

Konto prepaidowe - jest to obszar wykorzystywany przy korzystaniu z przedpłaty jako formy rozliczenia płatności za usługi . W obszarze tym przechowywane są informacje o kwocie środków zgromadzonych w celu zakupu usług oraz informacje o ich wydatkowaniu. Środki pieniężne niezbędne do dokonania zakupów mogą być przelewane na Konto za pomocą systemu płatności elektronicznych Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowgo Dotpay.

Limit rejestracyjny - limit nieodpłatnych usług, który przysługuje każdemu  zarejestrowanemu Użytkownikowi.

GreenMail24 -  Usługa polegająca  na tworzeniu, dystrybucji oraz archiwizowaniu  dokumentów w postaci elektronicznej za pomocą systemów informatycznych  typu ASP, świadczona przez GreenPost na rzecz Użytkowników.

Regulamin - niniejszy regulamin GreenMail24.pl.2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ZASOBÓW

2.1.   Poprzez używanie tej strony oświadczasz, że jesteś osobą dorosłą ( przekroczyłeś wymagany wiek do podejmowania czynności prawnych) i możesz w pełni odpowiadać za swoje wszelkie czynności, w tym prawne, które podejmiesz na stronie GreenMail24.pl oraz, że wszystkie działania podejmujesz na własną odpowiedzialność, włączając odpowiedzialność za innych użytkowników korzystających z Twojego Konta.

2.2.   Usługi świadczone przez GreenPost w ramach serwisu GreenMail24.pl są skierowane do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm lub organizacji  posiadających osobowość prawną  oraz spółek cywilnych.

2.3.    Do procesu rejestracji mają prawo jedynie podmioty spełniające warunki zawarte w punkcie 2.2.

2.4.   W przypadku, gdy procesu rejestracji chce dokonać osoba nie będąca osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a reprezentująca podmiot o którym mowa w punkcie 2.2 to osoba ta musi być upoważniona w imieniu tego podmiotu  do wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

2.5.   Podmioty nie spełniające punktu 2.2. mogą korzystać z informacji zawartych na stronie GreenMail24.pl, z wyłączeniem obszarów, do których dostęp wymaga w założeniach GreenPost rejestracji.

2.6.    Ze strefy odbiorczej mogą korzystać jedynie adresaci w ramach tych wiadomości ,które zostały do nich celowo skierowane. W przypadku nie spełnienia tych warunków należy bezzwłocznie opuścić strefą, nie dokonując żadnego utrwalenia bądź powielenia zawartych w strefie informacji.

2.7.   Uzyskanie dostępu do zasobów udostępnionych przez GreenPost nie uprawnia do kopiowania,  przetwarzania oraz wykorzystywania ich bez zgody GreenPost poza GreenMail24.pl o ile nie są one częścią usług świadczonych przez GreenPost w ramach serwisu GreenMail24.pl lub nie są danymi wprowadzonymi przez Użytkowników w ramach swojego Konta. 

2.8.   Warunkiem korzystania z usług serwisu po Rejestracji w nim i wykorzystaniu limitu rejestracyjnego jest posiadanie wystarczającej kwoty środków finansowych na Koncie prepaidowym lub zawarcie umowy abonamentowej.

2.9.    Użytkowników, którzy wybrali jako formę rozliczenia abonament obowiązują warunki tego Regulaminu w pełni do momentu podpisania oddzielnej umowy dotyczącej usług świadczonych w ramach serwisu GreenMail24.pl pomiędzy nimi a GreenPost. Po podpisaniu umowy obowiązują ich zapisy w niej obowiązujące, a dopiero w przypadkach tam pominiętych obowiązuje ten Regulamin oraz warunki prawa cywilnego.

2.10.   W przypadku  usunięcia Konta przez administratora Greenpost na życzenie Użytkownika lub w przypadku naruszenia warunków Regulaminu bądź oddzielnych umów  dane, środki zgromadzone na koncie prepaidowym  lub limity przypisane do Konta zostają utracone, a ich utrata nie podlega jakiejkolwiek rekompensacie.

2.11.   Wszystkie dane wprowadzone przez zarejestrowanych Użytkowników należą do nich i w pełni odpowiadają oni za ich treść oraz zgodność z prawem.

2.12.   GreenPost nie ma prawa do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób danych wprowadzonych przez Użytkowników serwisu w inny sposób niż ten zamierzony w świadczonych usługach z  wyłączeniem danych obejmujących formularz rejestracyjny do których praw nabiera GreenPost.

2.13.   GreenPost dołoży wszelkich starań aby dane wprowadzone przez Użytkowników były w należyty sposób zabezpieczone, a od strony obsługi systemu GreenMail24.pl miały do nich dostęp jedynie osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu i posiadające odpowiednie uprawiania.

2.14.   GreenPost dokonuje codziennie kopię bezpieczeństwa zgromadzonych na serwerach danych, którą przechowuje przez okres jednego tygodnia.3. REJESTRACJA

3.1.     W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu GreenMail24.pl konieczna jest rejestracja Użytkownika.

3.2.     W celu rejestracji podmiot zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól wymaganych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronach serwisu GreenMail24.pl. Pola te są oznaczone  etykietą z pogrubioną czcionką. Znacznik błędu (walidacja wymagalności) pojawia się  w momencie walidacji.

3.3.     Po wypełnieniu formularza zgłoszenie rejestracyjne zostaje zapisane w bazie systemu GreenMail24.pl, a następnie na  adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci założenia Konta w Systemie zawierający link aktywacyjny. Kliknięcie na linku aktywacyjnym jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz aktywowaniem Konta.

3.4.     Po aktywacji Konta Użytkownik może korzystać w pełni  z Konta oraz świadczonych za jego pomocą usług w ramach przysługującego mu limitu przy wyborze przedpłaty jako formy płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał abonament jako formę płatności to konto jest aktywowane przez  administratora  dopiero po podpisaniu umowy. 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI GREENPOST

4.1.     GreenPost ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które GreenPost nie ponosi odpowiedzialności.

4.2.     GreenPost nie odpowiada prawnie w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

4.2.1.  niezawinionego przez GreenPost braku dostępności usług,

4.2.2.  braku dostępności usług spowodowanych działaniem osób i czynników trzecich, na które GreenPost nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

4.2.3.  nieprawidłowego korzystania z usług,

4.2.4.  podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas Rejestracji,

4.2.5.  naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika,

4.2.6.  działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych,

4.2.7.  wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych do Konta, niezależnie od przyczyny, która do tego doprowadziła,

4.2.8.  zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Greenpost,

4.2.9.  niedostarczenia wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Greenpost,

4.2.10.otrzymania lub wysłania przez  Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego.

4.3.    GreenPost dołoży wszelkich starań, aby usługi  były świadczone na najwyższym poziomie w sposób stały, nieprzerwany.

4.4.    GreenPost  nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu, takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności, których wartość będzie przewyższała wartość opłat abonamentowych wniesionych przez Użytkownika w ostatnim okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda lub wartość środków,  które zostały zdeponowane podczas ostatniego doładowania  Konta prepaidowego, przy czym wartość  odszkodowania nie może przekroczyć kwoty 1000zł.

4.5.    Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Greenpost na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

4.6.    GreenPost zastrzega sobie prawo do:

4.6.1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Systemu, powodujących brak dostępności usług, bez podania przyczyn,

4.6.2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług oraz odstąpienia od umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

4.6.3. zablokowania  Konta, którego nazwa bądź dane rejestracyjne sugerują, że jest to Konto wykorzystywane przez GreenPost lub inny podmiot, co może wprowadzić w błąd innych Użytkowników lub innych odbiorców przesyłanych treści,

4.6.4. zablokowania  które jest wykorzystywanie do szerzenia informacji niezgodnych z prawem  lub dobrymi obyczajami,

4.6.5. zablokowania konta które może spowodować narażenie systemu pocztowego GreenPost na straty lub niestabilność,

4.6.6. zablokowania Konta w przypadku naruszenia Regulaminu.

4.7.    GreenPost stara się aby , aby udostępniane Użytkownikom w ramach usług  rozwiązania były jak na najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak gwarancji, iż będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia w sposób zupełny zawartości kont Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła.

4.8.    GreenPost zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego GreenPost.pl.

4.9.    GreenPost nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania usługami lub za ich użycie przez nieuprawnioną osobę. 5. REKLAMACJA

5.1.     Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej -  listu poleconego, za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przesyła reklamację na adres GreenPost  lub  e-mail :  helpdesk@greenpost.pl.

5.2.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

5.2.1.  oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację w tym dane kontaktowe,

5.2.2.  określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,

5.2.3.  datę i podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika.

5.3.     Greenpost udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 6. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH GREENMAIL24.PL

6.1.     Za pomocą serwisu GreenMail24.pl świadczone są następujące usługi:

6.1.1.  Usługa 1Wypełnienie dokumentu poprzez formularz w systemie - usługa zintegrowana umożliwiająca utworzenie  pliku PDFi XML na podstawie wypełnianego formularza , bezpieczny podpis elektroniczny, znakowanie czasem,archiwizację i wysyłkę utworzonego dokumentu ze śledzeniem statusu wysyłki oraz archiwizację dokumentu odebranego na koncie Odbiorcy - standardowa cena netto : 0,90zł

6.1.2.  Usługa 2Generacja dokumentu z pliku XML  - usługa zintegrowana umożliwiająca generację z pliku XML dokumentów w postaci pliku PDF i XML , bezpieczny podpis elektroniczny pliku PDF ,znakowanie czasem,archiwizację i wysyłkę wygenerowanego dokumentu ze śledzeniem statusu wysyłki oraz archiwizację dokumentu odebranego na koncie Odbiorcy - standardowa cena netto : 0,90zł

6.1.3.  Usługa 3Import dokumentu  - usługa zintegrowana umożliwiająca import  dowolnego pliku , bezpieczny podpis elektroniczny pliku PDF , znakowanie czasem,archiwizację i wysyłkę zaimportowanego dokumentu ze śledzeniem statusu wysyłki oraz archiwizację dokumentu odebranego na koncie Odbiorcy - standardowa cena netto : 0,90zł

6.1.4  Usługa 4 -Doręczenie dokumentu - usługa zintegrowana umożliwiająca utworzenie dokumentu przez wypełnienie,generację,import , bezpieczny podpis elektroniczny pliku PDF , znakowanie czasem,archiwizację i wysyłkę  dokumentu z potwierdzeniem odbioru oraz archiwizację dokumentu odebranego na koncie Odbiorcy  - standardowa cena netto : 0,90zł

6.1.6   Usługa 5 - Niedoręczenie dokumentu -zwrot opłaty naliczany w przypadku gdy dokument otrzyma status niedoręczony

6.1.7    Usługa 6 - Mailing  - standardowa cena netto: 0,10zł

6.2     Powyższe ceny obowiązują w przypadku korzystania z usług z formą płatności przedpłata . W przypadku korzystania z usług z formą płatności abonament obowiazują ceny zawarte w umowie podpisanej  z Użytkownikiem  

6.3.    W zakresie realizowanych usług faktury archiwizowane są w ramach kont Użytkowników  przez okres 6-ściu lat.

6.4    
Wszystkie usługi  oferowane w serwisie GreenMail24.pl są świadczone za pomocą modelu ASP.  7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.     Rejestrując  Konto w serwisie GreenMail24.pl  masz pewność, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. GreenPost używa ich do celów księgowych i prowadzących do wywiązania się z Regulaminu i innych  umów dotyczących usług świadczonych przez Greenpost. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni i upoważnieni pracownicy.

7.2.     Dane przekazane przez Użytkowników  GreenPost podczas procesu rejestracji, o ile została wyrażona na to zgoda, mogą być  wykorzystane do przekazywania informacji promocyjnych  związanych z GreenPost lub jego partnerami. Użytkownikom przysługuje na każdym etapie możliwość zwrócenia się z prośbą o zaprzestanie nadsyłania tych materiałów.

7.3.     Prośba o zaprzestanie nadsyłania materiałów promocyjnych powinna zostać wysłana przez Użytkownika do GreenPost  z adresu e-mail, który został podany jako właściwy  podczas procesu rejestracji.

7.4.     GreenPost zastrzega sobie okres 72h roboczych na usunięcie zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych od momentu jej dostarczenia na adres e-mail helpdesk@greenpost.pl.

7.5.     Wszystkie procedury bezpieczeństwa nałożone ustawowo (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926, z późniejszymi zmianami) na GreenPost jako usługodawcę przetwarzającego dane osobowe są dochowane.

Pomoc: helpdesk@greenpost.pl
Wersja systemu: 3.1.2.0
Archiwum dokumentów znajduje się na platformie GreenMail24 (www.greenmail24.pl), której właścicielem jest GREENPOST Sp. z o.o.
54-424 Wrocław ul. Muchoborska 6, tel.: +48 (71) 780 81 40 mail: biuro@greenpost.pl